PODZIEL SIĘ

Zestawienie wybranych przepisów, norm i rozporządzeń niezbędnych w pracy elektryków.

Codzienna porcja informacji zamieszczana jest na naszej Grupie w celu promocji i utrwalenia wiedzy, dobrych praktyk i kluczowych zagadnień z zakresu instalacji elektrycznych.

Dzień 1.
Najnowsza norma PN HD 60364-4-41 wymaga stosowania RCD we wszystkich obwodach dla instalacji w budownictwie jedno i wielorodzinnym.

Dzień 2.
Zgodnie z normą PN HD 60364-5-54, punkt 543.4.1 Przewód PEN może być stosowany tylko w instalacjach elektrycznych układanych na stałe, a jego przekrój minimalny to 10mm2 dla miedzi lub 16mm2 w przypadku aluminium.

Dzień 3.
Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-704:2018-08, punkt 704.410.3.101 obwody zasilające gniazda wtyczkowe na terenie budowy lub rozbiórki, na prąd znamionowy 32A (włącznie), powinny być zabezpieczone aparatem RCD o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA.
Zamiennie do powyższego, przedmiotowe obwody mogą być zasilane ze źródeł SELV lub PELV.

Zamiennie do powyższych, przedmiotowe obwody mogą być zasilane ze źródeł z indywidualnych transformatorów separujących (jedno gniazdo – jeden trafo).

Dzień 4.
Zgodnie z normą N-SEP-E-002, punkt 3.7.1 każdy budynek powinien posiadać sztuczny uziom fundamentowy (zgodny z wymaganiami PN IEC 60364-5-54 – obecnie PN HD).

Dzień 5.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 188.2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

Dzień 6.
Zgodnie z normą N-SEP-E-002 punkt 4.2.2.5 Wszystkie gniazdka wtyczkowe jakie znajdują się w mieszkaniu powinny mieć styk ochronny (potocznie zwany “bolcem”).

Styk ten powinien być przyłączony do przewodu ochronnego instalacji.

Dzień 7.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 183. 1a. Połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w ust. 1 pkt 7, należy objąć:
1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych;
2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych;
4) metalowe elementy instalacji gazowej;
5) metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów;
6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych;
7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji;
8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej.

Dzień 8.
Zgodnie z normą PN HD 60364-4-41 poniższe środki ochrony przeciwporażeniowej są uznane jako dopuszczalne w instalacjach elektrycznych (stosowane wspólnie lub zamiennie):

 1. Samoczynne wyłączenie zasilania – SWZ;
 2. Zastosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej;
 3. Zastosowanie separacji elektrycznej dla jednego odbiornika;
 4. Zastosowanie zasilania SELV i PELV.

Dzień 9.
Zgodnie z normą PN HD 60364-7-701 punkt 701.30.4, dla pryszniców bez basenu (brodzika) nie ma strefy 2, ale w jej miejscu występuje strefa 1. Oznacza to strefę 1 o wymiarze nie 60cm, a 120cm.

Dzień 10.
Zgodnie z normą PN EN 60445, punkt 6.3.2 kolor zielono-żółty może być stosowany jedynie dla przewodów OCHRONNYCH.

Dzień 11.
Zgodnie z normą PN HD 60364-7-704 punkt 704.410.3.5 na placu budowy nie wolno stosować, jako środka ochrony, przeszkód lub umiejscawiania części czynnych poza zasięgiem ręki.

Dzień 12.
Zgodnie z normą PN HD 60364-4-41 punkt 411.3.2.3, w układach TN dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania może wynosić nie więcej niż 5 sekund dla obwodów rozdzielczych i obwodów niewymienionych w punkcie 411.3.2.2 powyższej normy.

Dzień 13.
Zgodnie z normą N-SEP-E-001 punkt 4.8, w liniach napowietrznych nn, gdzie występują przewody nieizolowane, przewód PEN nie powinien być umieszczony nad przewodami fazowymi.

Dzień 14.
Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. nr 74 poz. 836 paragraf 55, do obowiązków właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznej należy:1) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych.

Dzień 15.
Zgodnie z normą PN EN 1838 punkt 4.2.1, dla dróg ewakuacji o szerokości do 2 metrów natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej (wzdłużne) – nie mylić z osią korytarza – nie powinno być mniejsze jak 1 luks.

Dzień 16.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623), na podstawie § 38. 3 wymaga się co następuje:

Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III-V ustala się następujące parametry jakościowe energii elektrycznej — w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń:

 • 1) wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund powinna być zawarta w przedziale:
  • a) 50 Hz ±1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
  • b) 50 Hz +4 % / –6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;
 • 2) w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego;
 • 3) przez 95 % czasu każdego tygodnia wskaźnik długookresowego migotania światła Plt spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być większy od 1;

Dzień 17.
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: (…)

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Dzień 18.
W połączeniu z informacją z poprzedniego dnia, dorzucam nowy art. 62a który wejdzie w życie z dn. 19.09.2020 r.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Art. 62a. 1. Z kontroli, o których mowa w Art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

 • datę przeprowadzenia kontroli;
 • imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
 • określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
 • zakres kontroli;
 • ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
 • zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
 • metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
 • zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

Dzień 19.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych §25. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia:

 1. stosuje się zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym załączeniem napięcia w sposób określony w instrukcji eksploatacji;
 2. oznacza się w sposób widoczny wszystkie miejsca odłączenia;
 3. sprawdza się, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach;
 4. uziemia się odłączone urządzenia, jeżeli wymaga tego technologia prac;
 5. oznacza się strefę pracy znakami bezpieczeństwa.

Bardzo ważne: Najpierw sprawdzamy napięcie – czy go nie ma, a dopiero potem uziemiamy.

Dzień 20.
Zgodnie z normą PN HD 60364, punkt 411.4.5 w układzie TN-C nie wolno stosować aparatów RCD.

Dzień 21.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:§ 189. 2. Instalacja oświetleniowa w pokojach powinna umożliwiać załączanie źródeł światła za pomocą łączników wieloobwodowych.Oznacza to potrzebę wykorzystywania przewodów cztero- i pięciożyłowych na linii łącznik – oprawa oświetleniowa.

Dzień 22.
Zgodnie z zapisami normy Norma N SEP-E-001 (sieci elektroenergetyczne) punkt 10.4. Stosowane zabezpieczenia do celów samoczynnego wyłączenia zasilania (SWZ) linii niskiego napięcia i obwodów odbiorczych odbiorników, mogą się składać z:

1. zabezpieczeń nadprądowych
lub
2. zabezpieczenia różnicowoprądowych (jedynie w sytuacji gdy będą one zainstalowane w obwodzie rozdzielczym lub odbiorczym pracującym w układzie TN-S – tam gdzie nie będą przerywać PEN lub PE).

Zatem nie wymaga się, aby ochronę przeciwporażeniową w układzie sieci TN spełniało jednocześnie zabezpieczenie nadprądowe i RCD – wystarczy że jedno z tych dwóch zapewnia ochronę.
Nie mylić z brakiem wymogu stosowania poszczególnych zabezpieczeń (!)

Dzień 23.
Zgodnie z normą PN EN 60445, punkt 6.3.6 przewody połączeń wyrównawczych powinny być identyfikowane kolorem zielono-żółtym.

Dzień 24.
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830):

§ 29. Bez polecenia pisemnego jest dozwolone:
1) wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego lub środowiska naturalnego;
2) zabezpieczanie przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem;
3) prowadzenie przez osoby uprawnione i osoby upoważnione prac eksploatacyjnych określonych w instrukcji eksploatacji ustalonych przez pracodawcę.

Najważniejsze: Należy ratować wpierw życie i zdrowie, a potem środowisko i mienie. I to wszystko robimy bez zastanawiania się o zgody i pozwolenia pisemne.

Dzień 25.
Zgodnie z normą PN HD 60364-7-701 punkt 701.415.1, wszystkie obwody znajdujące się w pomieszczeniu zawierającym wannę lub prysznic powinny być wyposażone w jeden lub kilka aparatów RCD, o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30mA.

Wyjątek od powyższego stanowią obwody zasilane z SELV/PELV oraz w których zapewniono ochronny środek – separację elektryczną.

cdn. na Grupa Elektryka prąd nie tyka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here